Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sächsische Staatsbäder GmbH (SSB)

Stav: leden 2023

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení (pdf)

1. Oblast platnosti

Následující ustanovení platí pro smlouvy o souborných službách, na které se vztahují předpisy § 651 písm. a a násl. německého občanského zákoníku (BGB) o smlouvách o souborných službách. Pokud byla tato ustanovení účinně sjednána, stávají se obsahem smlouvy o souborných službách uzavřené mezi zákazníkem a společností Sächsische Staatsbader GmbH, Badstraße 6, 08645 Bad Elster (dále jen SSB). Doplňují zákonná ustanovení § 651 písm. a až y BGB a článků 250 a 252 úvodního zákona k občanskému zákoníku (EGBGB).

Jako rozhodné právo je sjednáno německé právo s tím, že zákazník požívá rovněž ochrany kogentních ustanovení podle čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I, které by bylo použitelné bez této doložky.

2. Uzavření smlouvy

(1) Vyjádřením požadavku na rezervaci nabízí zákazník společnosti SSB uzavření smlouvy. Rezervaci lze učinit ústně, písemně, telefonicky, faxem nebo elektronicky (e-mail, internet).


(2) Při elektronické rezervaci platí následující: společnost SSB rezervaci neprodleně elektronicky potvrdí. Toto potvrzení doručení ještě není potvrzením přijetí rezervace. Rezervace prostřednictvím potvrzení tlačítkem „Rezervovat s povinností platby“ nezakládá nárok zákazníka na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena až po doručení potvrzení o souborných službách zákazníkovi na datovém nosiči trvalého charakteru. V případě, že se zobrazí potvrzení o souborných službách bezprostředně po stisknutí tlačítka „Rezervovat s povinností platby“, uzavírá se tím smlouva o souborných službách specifikovaná tímto potvrzením o souborných službách. V takovém případě není již nutné další oznámení o doručení rezervace.


(3) V ostatních případech dochází k uzavření smlouvy přijetím ze strany společnosti SSB. Přijetí není podmíněno konkrétní formou. Při uzavření smlouvy nebo bezprostředně po něm předá společnost SSB zákazníkovi potvrzení rezervace.


(4) V případě, že se obsah potvrzení rezervace odlišuje od obsahu vyjádřeného v požadavku na rezervaci, znamená to novou nabídku společnosti SSB, která je pro ni závazná 10 dní. K uzavření smlouvy na základě této nabídky dojde, pokud zákazník nabídku akceptuje, uhradí nebo doplatí.


(5) Zákazník odpovídá za všechny smluvní závazky cestujících, pro které provádí rezervaci, jako za své, pokud tuto povinnost přijal výslovným a samostatným prohlášením.


(6) Předsmluvní informace společnosti SSB o základních parametrech poskytovaných služeb, ceně za souborné služby a všech dalších nákladech, způsobech platby a stornovacích poplatcích (podle č. 250 § 3 č. 1, 3 až 5 a 7 EGBGB) nebudou součástí smlouvy o souborných službách pouze, pokud to bylo mezi smluvními stranami výslovně sjednáno.


(7) Upozorňujeme, že u všech výše uvedených typů rezervací nevzniká po uzavření smlouvy právo na zrušení smlouvy o souborných službách, která byla uzavřena v rámci prodeje na dálku podle zákonného ustanovení § 312 g odst. 2 věta 1 č. 9 BGB. Nicméně je možné odstoupit od smlouvy a výpovědět smlouvu s přihlédnutím k ustanovení bodu 5 a 8.

3. Povinnost plnění

(1) Druh a rozsah sjednaných služeb společnosti SSB vyplývá z potvrzení rezervace ve spojení s prospekty platnými v okamžiku uzavření smlouvy a s popisy služeb, informacemi a upozorněními v nich uvedenými.


(2) V rámci zarezervovaných souborných služeb nelze použít prohlášení o úhradě nákladů zdravotními pojišťovnami nebo lékařská doporučení.

(3) Faktura za souborné služby obsahuje paušální cenu. Samostatné faktury pro jednotlivé služby se v rámci nabídky smlouvy o souborných službách nevystavují.


(4) K poskytování konkrétních služeb sjednaných ve smlouvě může společnost SSB využít jako poskytovatele služeb třetí osoby, které nejsou začleněny do organizace SSB ani nepodléhají jejím pokynům, ale jsou právně a ekonomicky samostatné (např. lékař, hotel, restaurace).

4. Nástup do lázeňského zařízení a splatnost ceny za souborné služby

(1) Platby ceny souborných služeb před ukončením pobytu v lázeňském zařízení mohou být požadovány a přijímány pouze v případě, že existuje účinná smlouva o ochraně peněz zákazníka a cestující obdržel zajišťovací certifikát se jménem a kontaktními údaji pojistitele peněz zákazníka v jasné a srozumitelné formě a zvýrazněným způsobem ve smyslu § 651 r odst. 4 BGB a článku 252 EGBGB. Po uzavření smlouvy je po vydání zajišťovacího certifikátu splatná záloha ve výši 20 % ceny souborných služeb. Zbývající platba musí být provedena za předpokladu vydání zajišťovacího certifikátu před nástupem do lázeňského zařízení.


(2) V případě, že není platba z důvodu krátkodobé rezervace zákazníkem možná do 30 dnů před nástupem do lázeňského zařízení, je nutné uhradit cenu souborných služeb při nástupu do lázeňského zařízení nebo předložit rezervační doklad potvrzený platební institucí.


(3) Náklady na platební styk na straně zákazníka nese výhradně zákazník (např. bankovní poplatky při převodu ze zahraničí).


(4) V případě, že zákazník neposkytne zálohu a neuhradí zbývající částku ceny za souborné služby podle sjednaných platebních podmínek, ačkoli je společnost SSB připravena řádně poskytnout smluvní plnění, splnila své zákonné informační povinnosti a neexistuje zákonné nebo jiné smluvní právo na zádržné ze strany zákazníka, má společnost SSB po upozornění a poskytnutí dodatečné lhůty právo na odstoupení od smlouvy o souborných službách a právo účtovat zákazníkovi náklady spojené s odstoupením od smlouvy.

5. Změna plnění

(1) Odchýlení základních parametrů souborných služeb od sjednaného obsahu smlouvy o souborných službách, které budou nezbytné po uzavření smlouvy a nebudou společností SSB vyvolány ve zlé víře, jsou povoleny před nástupem do lázeňského zařízení pouze, pokud nejsou výrazné a neomezí celkovou povahu rezervovaných souborných služeb.


(2) Společnost SSB je povinna zákazníka jasně, srozumitelně a zvýrazněným způsobem informovat na nosiči trvalého charakteru o změnách a odchylkách plnění neprodleně poté, co jí je znám důvod změny.


(3) V případě výrazné změny základních parametrů souborných služeb nebo odchylky od speciálních ujednání má zákazník právo změnu v přiměřené lhůtě akceptovat, nebo bezplatně odstoupit od smlouvy o souborných službách, nebo požadovat účast na náhradních souborných službách, pokud společnost SSB takovou možnost nabídla. Zákazník na sdělení může, nebo nemusí reagovat. V případě, že zákazník společnosti SSB neodpoví, nebo neodpoví v zákonné lhůtě, považuje se oznámená změna za akceptovanou. O této možnosti musí být zákazník v souvislosti s oznámením o změně jasně, srozumitelně a zvýrazněným způsobem informován.


(4) Případná práva z vadného plnění jsou tímto nedotčena v případě, že změněné plnění vykazuje vady. V případě, že se změněné, nebo náhradní souborné služby pojí pro SSB s nižšími náklady při zachování rovnocenné kvality, má zákazník nárok na vrácení rozdílné částky podle § 651 písm. m odst. 2 BGB.

6. Odstoupení od smlouvy

(1) Zákazník může od smlouvy o souborných službách kdykoli před nástupem do lázeňského zařízení odstoupit. Rozhodující je doručení prohlášení o odstoupení společnosti SSB. Je vhodné, aby zákazník doručil prohlášení o odstoupení na nosiči trvalého charakteru.


(2) V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy o souborných službách nebo nenastoupí do lázeňského zařízení, aniž by důvod pro odstoupení od smlouvy byl na straně SSB nebo aniž by na místě určení nebo v jeho bezprostřední blízkosti nastaly mimořádné okolnosti výrazně omezující realizaci souborných služeb nebo dopravu osob na místo určení, je společnost SSB oprávněna požadovat přiměřenou náhradu za přijatá opatření a náklady. Podle § 651 písm. h odst. 3 věta 2 BGB jsou okolnosti nezvratné a mimořádné, pokud jsou mimo kontrolu společnosti SSB a jejich následkům by nebylo možné zabránit ani prostřednictvím rozumných opatření. Výše odškodnění vychází z ceny souborných služeb snížené o hodnotu nákladů ušetřených společností SSB a částku, kterou společnost SSB získá jiným využitím poskytnutí souborných služeb. Odškodnění se po okamžiku doručení prohlášení o odstoupení vypočítá v procentuálním poměru k ceně souborných služeb následovně:


* do 30 dnů před nástupem do lázeňského zařízení: 20 % ceny souborných služeb
* do 14 dnů před nástupem do lázeňského zařízení: 30 % ceny souborných služeb
* do 7 dnů před nástupem do lázeňského zařízení: 50 % ceny souborných služeb
* od 6 dní před nástupem do lázeňského zařízení: 75 % ceny souborných služeb.


(3) Zákazník musí případně prokázat, že přiměřené náklady v souvislosti s odškodněním požadované společností SSB jsou výrazně nižší než paušální částka odškodnění, kterou společnost SSB požaduje.


(4) Společnost SSB musí na základě odstoupení od smlouvy vrátit platbu za souborné služby neprodleně, v každém případě však do 14 dnů od doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy. § 651 e BGB zůstává výše uvedenými podmínkami nedotčený.

7. Náhradní cestující

Zákazník může prostřednictvím datového nosiče trvalého charakteru v přiměřené lhůtě požadovat, aby práva a povinnosti ze smlouvy o souborných službách přešly na třetí osobu, pokud třetí osoba splňuje specifické charakteristiky a nebrání tomu právní předpisy nebo úřední vyhlášky. Zákazník a třetí osoba vstupující do smlouvy ručí společně a nerozdílně za cenu a vzniklé vícenáklady. Prohlášení se v každém případě považuje za včasné, pokud je společnosti SSB doručeno nejpozději sedm dní před nástupem do lázeňského zařízení. Společnost SSB může vyžadovat uhrazení vícenákladů, pokud jsou přiměřené a společnost je skutečně vynaložila.

8. Změny v rezervaci

(1) Zákazník nemá po uzavření smlouvy právní nárok na změny týkající se termínu souborných služeb, cíle, místa nástupu do lázeňského zařízení, ubytování nebo způsobu dopravy. To neplatí, pokud společnost SSB zákazníkovi před uzavřením smlouvy neposkytla informace nebo poskytla nedostatečné či nesprávné informace podle čl. 250 § 3 EGBGB. V takovém případě jsou změny v rezervaci bezplatně možné.


(2) Společnost SSB se vynasnaží do 30 dnů před nástupem do lázeňského zařízení provést požadované změny, budou-li dostupné, oproti uhrazení administrativního poplatku 35 € na osobu a změnu; případné vícenáklady na změněné souborné služby nese zákazník. Každý další požadavek na změnu rezervace bude účtován částkou 50 € na osobu a změnu. Pozdější změny v rezervaci jsou po odstoupení od smlouvy o souborných službách možné podle bodu 6 při současném novém objednání.

9. Nevyčerpané služby

V případě, že zákazník nevyužije jednotlivé služby, které byla společnost SSB připravena smluvně poskytnout a které mu byly řádně nabídnuty, z důvodů zapříčiněných zákazníkem (např. kvůli předčasnému odjezdu, kvůli jiným nutným důvodům), nemá nárok na vrácení poměrné částky za službu, ledaže by ho takové důvody opravňovaly podle zákonných ustanovení k bezplatnému odstoupení od smlouvy nebo k její výpovědi.


Společnost SSB vynaloží úsilí na dosažení vrácení ušetřených nákladů prostřednictvím plátců zdravotní péče. Tato povinnost neplatí, pokud se jedná o zcela nepatrné náklady.

10. Práva zákazníka z vadného plnění

(1) Zákazník je povinen společnost SSB neprodleně informovat o reklamaci/nedostatcích tak, aby mohla zjednat nápravu. Pokud budou souborné služby poskytnuty s vadami, může zákazník požadovat nápravu. V případě, že společnost SSB nezjednala v důsledku zaviněného opomenutí oznámení vad nápravu, není zákazník oprávněn požadovat snížení ceny souborných služeb podle § 651 písm. m BGB ani náhradu škody podle § 651 písm. n BGB.

(2) V případě, že nelze po nástupu do lázeňského zařízení poskytnout podstatné součásti souborných služeb podle smlouvy, musí být zákazníkovi bez vícenákladů nabídnuto jiné přiměřené plnění/služby.


(3) Zákazník má nárok na snížení ceny a/nebo náhradu škody, pokud nebudou souborné služby poskytnuty řádně navzdory jeho požadavku nápravy.


(4) Zákazník může předat své požadavky na nápravu, oznámení nedostatků, stanovení lhůt k nápravě nebo výpověď denně mezi 9–17 h obchodnímu oddělení společnosti SSB, a to v Bad Elster, Badstraße 6 nebo tel. +49 (0)37437-71111 nebo v Bad Brambach, Badstraße 47 nebo tel. +49 (0)37438-88111 nebo e-mailem na adresu info@saechsische-staatsbaeder.de.


(5) Zákazník je povinen v případě vad plnění poskytnout v rámci zákonných ustanovení součinnost a učinit vše, co lze od něj rozumně očekávat, aby zamezil škodě, minimalizoval ji a přispěl k odstranění vady.


(6) V případě, že by byl v důsledku vady charakteru specifikovaného v § 651 písm. i odst. 2 BGB pobyt výrazně omezen, může podle § 651 písm. I BGB vypovědět smlouvu. Výpověď je přípustná až po uplynutí rozumné lhůty stanovené zákazníkem, která uplyne, aniž by společnost SSB sjednala nápravu. Lhůta se nebude stanovovat v případě, že náprava není možná nebo ji společnost SSB odmítá nebo je výpověď smlouvy na základě zvláštního zájmu zákazníka oprávněná.


(7) Společnost SSB odkazuje na svou povinnost poskytnout v případě potíží neprodleně a v přiměřené míře pomoc podle § 651 písm. k odst. 4 BGB nebo z jiných důvodů, a to prostřednictvím

a) poskytnutí vhodných informací o zdravotnických službách, úřadech na místě a konzulární podpoře,

b) podpory při navázání dálkového komunikačního spojení a

c) podpory při vyhledání dalších cestovních možností. § 651 písm. k odst. 3 BGB přitom zůstává nedotčen.

11. Uplatnění a promlčení nároků, řešení spotřebitelských sporů

(1) Nároky podle § 651 písm. i odst. 3 č. 2 až 7 BGB je zákazník povinen uplatňovat vůči společnosti SSB. Vhodné je nároky uplatnit na datovém nosiči trvalého charakteru.


(2) Nároky vyplývající z vadných služeb může zákazník uplatnit do dvou let. Lhůta promlčení začíná v den, ve který má být plnění podle smlouvy ukončeno.


(3) Společnost SSB v souvislosti se zákonem o řešení spotřebitelských sporů upozorňuje, že se neúčastní mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V případě, že by bylo pro poskytovatele souborných služeb po vytištění těchto podmínek o poskytování souborných služeb takové řešení spotřebitelského sporu závazné, bude o tom poskytovatel zákazníka vhodnou formou informovat. Společnost SSB odkazuje pro všechny smlouvy o souborných službách uzavřené elektronickou cestou na evropskou platformu online řešení spotřebitelských sporůec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Omezení odpovědnosti

(1) Odpovědnost společnosti SSB za škody, které 1. nejsou újmou na zdraví a 2. nebyly způsobeny zaviněně, je omezena na trojnásobek ceny souborných služeb.


(2) Případné další nároky na základě mezinárodních dohod nebo zákonných ustanovení na nich založených zůstávají omezením nedotčeny.  Maximální částka z odpovědnosti platí vždy na účastníka a rezervovanou službu. Společnost SSB neodpovídá za vady plnění, újmu na zdraví a škody na majetku v souvislosti se službami, které jsou zprostředkovány pouze jako služby třetích stran, pokud jsou tyto služby ve specifikaci souborných služeb a v potvrzení rezervace výslovně označeny jako služby třetích stran s uvedením identity a adresy zprostředkovaného smluvního partnera tak, aby byly pro zákazníka rozpoznatelné, že nejsou součástí služeb poskytovaných společností SSB a byly vybrány samostatně. Paragrafy 651 b, 651 c, 651 w a 651 y BGB jsou tím nedotčeny. Společnost SSB však nese odpovědnost, pokud a v rozsahu, v jakém byla škoda hostu způsobena porušením informačních nebo organizačních povinností společnosti SSB. Nároky na základě mezinárodních dohod nebo zákonných ustanovení na nich založených zůstávají omezením nedotčeny.

13. Soudní příslušnost

Zákazník může podat žalobu na poskytovatele souborných služeb pouze v místě jeho sídla. Pro žaloby společnosti SSB proti zákazníkovi nebo jinému účastníku souborných služeb je rozhodující bydliště zákazníka, pokud žaloba nesměřuje proti registrovaným obchodníkům nebo osobám, které po uzavření smlouvy přesunuly své bydliště nebo místo obvyklého pobytu do zahraničí, nebo jejichž bydliště či obvyklé místo jejich pobytu není v době podání žaloby známo. V takovém případě je směrodatné sídlo společnosti SSB. Obě ustanovení neplatí pouze tehdy, pokud mezinárodní dohody stanovují něco jiného.

14. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou zpracovávány za účelem uzavření, plnění a ukončení smlouvy. To zahrnuje rovněž péči o zákazníka, pokud to souvisí s účelem smlouvy. Předání osobích údajů třetím osobám (např. poskytovatelům ubytování) za účelem plnění smlouvy je přípustné. V zásadě předáváme následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu. V době před uzavřením smlouvy (předsmluvní jednání) je povoleno zpracování osobních údajů pro přípravu nabídek, přípravu smluv nebo plnění jiných požadavků zájemce směřujících k uzavření smlouvy.

15. Poukazy

Pokud nedošlo k promlčení podle zákonných ustanovení (BGB), jsou jako platební prostředek akceptovány poukazy vydané společností SSB (víceúčelové poukazy ve smyslu § 3 odst. 15 zákona o dani z obratu). Poukazy je podle možností nutné uplatnit u společnosti SSB do jednoho roku od data pořízení. Vyplacení hodnoty poukazu nebo zbývající částky je vyloučeno.

16. Neplatnost jednotlivých ustanovení

Neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy o souborných službách nebo výše uvedených ustanovení nemá za následek neplatnost celé smlouvy o souborných službách ani výše uvedených ustanovení. Smluvní strany se zavazují sjednat ustanovení, které se bude obsahem a účelem nejvíce přibližovat neplatnému ustanovení.

Sächsische Staatsbäder GmbH