Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Sächsischen Staatsbäder GmbH (SSB)

Stav: červenec 2018

Download Allgemeine Geschäftsbedingungen (pdf)

1. Rozsah platnosti

Následující ustanovení platí pro paušální cestovní smlouvy, na které nacházejí přímou aplikaci předpisy §§ 651a ff BGB o cestovní smlouvě. Ustanovení jsou, pokud účinně smluveno, obsahem uskutečněné paušální cestovní smlouvy mezi zákazníkem a společností Sächsischen Staatsbäder GmbH, Badstraße 6, 08645 Bad Elster (dále jen SSB). Doplňují zákonné předpisy §§ 651 a až y BGB a článku 250 a 252 EGBGB a zaplňují je.

Platí aplikace německého práva smluvně s pravidlem, že zákazník dle čl. 6 odst. 2 Rom - I- nařízení také požívá ochrany nutných ustanovení práva, které by bylo aplikováno bez této klauzule.

2. Uzavření smlouvy

(1) Zprostředkováním rezervačního požadavku nabízí zákazník společnosti SSB uzavření smlouvy. Rezervace může proběhnout ústně, písemně, telefonicky, faxem či elektronickou cestou (email, internet).

(2) U elektronických rezervací platí následujcí: SSB potvrzuje příchod rezervace neprodleně elektronickou cestou. Toto potvrzení přijetí ještě nepředstavuje potvrzení akceptace rezervačního požadavku. Zprotředkování přihlášení cety potvrzením tlačítkem nezakládá žádný nárok zákazníka na uskutečnění smlouvy. Smlouva je uskutečněna teprve příchodem potvrzení cesty zákazníkovi, které probíhá na trvalém paměťovém médiu. Pokud proběhne potvrzení cesty ihned po potvrzení tlačítka „závazně rezervovat“ odpovídajícím bezprostředním zobrazením potvrzení cesty na obrazovce, je uskutečněna cestovní smlouva zobrazením tohoto potvrzení cesty. V tomto případě není třeba žádného mezisdělení o příchodu rezervace.
(3) Smlouva je realizována akceptací společností SSB. Akceptace nepotřebuje žádnou určitou formu.  
Při či neprodleně po uzavření smlouvy doručí SSB zákazníkovi potvrzení rezervace. 

(4) Pokud se odlišuje obsah potvrzení rezervace od obsahu zprostředkovaného rezervačního požadavku, existuje nová nabídka společnosti SSB, která je závazná na dobu10 dnů. Smlouva je realizována na základě této nové nabídky, pokud zákazník prohlásí přijetí během závazné lhůty příslibem, zálohou či doplatkem.

(5) Zákazník ručí za všechny smluvní závazky cestujících, pro které provádí rezervaci, i za své vlastní, pokud tyto závazky pevzal výslovným a zvláštním prohlášením.

(6) Společností SSB poskytnuté předsmluvní informační povinnosti o základních vlastnostech výkonů cesty, ceně cesty a dalších dodatečných nákladech, způsobech placení a storno poplatcích (dle čl. 250 § 3 č. 1,3 až 5 a 7 EGBGB) jsou součástí cestovní smlouvy pouze, pokud jsou tyto mezi smluvními stranami výslovně smluveny.

(7) Upozorňujeme na to, že při všech výše jmenovaných typech rezervace z důvodu zákonného předpisu § 312 g ods. 2 věta 1 č. 9 BGB neexistuje právo na odvolání po uzavření smlouvy u paušálních cestovních smluv, které byly uzavřeny na dálkový odbyt. Odstoupení a vypovězení smlouvy je možné za zohlednění regulací v bodě 5 a 8.

3. Závazek služeb

(1) Typ a rozsah dlužních výkonů SSB vyplývá z potvrzení rezervace ve spojení s prospekty platnými v době uzavření smlouvy a s v nich obsaženými popisy výkonů, pokyny a vysvětleními.

(2) V rámci zarezervovaných paušálních nabídek nemohou být použita prohlášení o převzetí nákladů pojišťovnami či lékařské převodní stvrzenky.

(3) V účtu o paušálních nabídkách je vykázána paušální cena. Pro jednotlivé služby paušální nabídky nemůže být vystaven specifický účet.   

(4) SSB si může pomoci k provedení ve smlouvě jednotlivě smluvených výkonů jiným třetím poskytovatelem služeb, který není začleněn do organizace SSB, ani nepodléhá jejímu ředitelskému právu, ale je právně a hospodářsky samostatně činný (např. lékař, hotel, restaurace).

4. Nastoupení cesty a splatnost cestovní ceny

(1) Platby cestovní ceny před ukončením cesty smí být požadovány a přijmuty pouze, pokud existuje účinná smlouva o zabezpečení zákaznických peněz a cestujícímu byla předána záruční stvrzenka se jménem, kontaktními údaji zabezpečnovatele zákaznických peněz jasným, srozumitelným a zdůrazněným způsobem ve smylsu § 651 r ods. 4 BGB a čl. 252 EGBGB. Platba cestovní ceny bude platná 14 dní před nastoupením cesty (smluvený začátek předávaného výkonu), pokud bylo zákazníkovi předem dodáno potvrzení rezervace a předána záruční stvrzenka. V opačném případě nastane splatnost splněním těchto předpokladů, nejpozději však ukončením výkonů.   

(2) Pokud není možná platba 14 dní před nástupem cesty dle ods. 1 věta 1 kvůli krátkodobé rezervaci zákazníkem, je třeba cestovní cenu zaplatiti při nástupu cesty či předložit doklad o zaúčtování převádějícím peněžním ústavem.

(3) Náklady platebního styku, které vzniknou na straně zákazníka, platí výhradně zákazník (např. převodní poplatek ze zahraničí).

(4) Pokud poskytne zákazník zálohu a platba zbytkové částky cestovní ceny nebude zaplacena náležitě dle smluvených platebních splatností, ačkoli je SSB připravena k náležitému provedení smluvních výkonů, splnila zákonné informační povinnosti a neexistuje žádné zákonné či smluvní retenční právo zákazníka, je SSB oprávněna po upomínce se stanovením lhůty odstoupit od cestovní smlouvy a zákazníkovi připsat náklady na odstup.

5. Změna služeb

(1) Odchylky podstatných vlastností služeb cesty od smluveného obsahu cestovní smlouvy, které jsou nutné po uzavření smlouvy, a které nebyly způsobeny společností SSB přes dobrou vůli, jsou před začátkem cesty povoleny pouze, pokud odchylky nejsou značné a neovlivňují negativně celkovou podstatu rezervované cesty.

(2) SSB se zavazuje informovat zákazníka o změnách služeb a odchylkách neprodleně po znalosti důvodu změny na trvalém paměťovém médiu jasně, srozumitelně a zdůrazněně.  

(3) Zákazník je oprávněn v případě značné změny podstatné vlastnosti služby cesty či odchylky od zvláštních úkolů v přiměřené lhůtě přijmout změnu či bezplatně odstoupit od smlouvy či požadovat účast na náhradní cestě, pokud SSB nabízela takovouto cestu. Zákazník má možnost výběru reagovat na sdělení či nereagovat. Pokud zákazník nereaguje vůči SSB vůbec, či v zákonné lhůtě, platí sdělená změna jako přijatá. O tom musí být zákazník informován v souvislosti se sdělením o změně jasným, srozumitelným a zdůrazněným způsobem.    

(4) Eventuální nároky na záruku jsou nedotčeny, pokud jsou změněné služby plné nedostatků. Pokud měla SSB za provedení změněné cesty, resp. náhradní cesty při rovnocenné jakosti menší náklady, je třeba nahradit zákazníkovi diferenční částku dle § 651 m ods. 2 BGB.

6. Odstoupení od smlouvy

(1) Zákazník může kdykoli před nastoupením cesty odstoupit od cestovní smlouvy. Rozhodující je příchod prohlášení o odstoupení u SSB. Zákazníkovi doporučujeme prohlásit odstoupení na trvalém paměťovém médiu.   

(2) Pokud zákazník odstoupí od cestovní smlouvy či cestu nenastoupí, může SSB požadovat přiměřenou náhradu za učiněná opatření a výdaje, pokud odstoupení není reprezentováno SSB či se na místě určení či v jeho bezprostřední blízkosti nevyskytnou výjimečné okolnosti, které značně ovlivňují provedení cesty či přepravu osob na místo určení. Dle § 651 h odst. 3 S. 2 BGB jsou okolnosti nevyhnutelné a výjimečné, pokud nepodléhají kontrole SSB, a jejich následkům se nedá zabránnit ani tehdy, když byla učiněna všechna únosná opatření. Výše odškodnění se vyměří dle veny cesty s odečtením hodnoty ušetřených nákladů SSB a s odečtením těch, které SSB nabude jiným použitím cestovního výkonu. Odškodnění bude vypočteno po obdržení prohlášení o odstoupení v procentuálním poměru k ceně cesty následovně:        

* do 50 dní před nástupem cesty: 10 % ceny cesty

* do 30 dní před nástupem cesty: 15 % ceny cesty

* do 14 dní před nástupem cesty: 30 % ceny cesty

* do 7 dní před nástupem cesty: 50 % ceny cesty

* do 2 dnů před nástupem cesty: 70 % ceny cesty

* od 1 dne před nástupem cesty: 75 % ceny cesty

(3) Zákazníkovi zůstává vyhrazen důkaz, že přiměřené odškodnění náležející SSB je značně nižší než jí požadované paušály odškodnění. 

(4) SSB si vyhrazuje vyžadovat místo předchozích paušálů vyšší, individuálně spočítané odškodnění, pokud dokáže, že jí vznikly značně vyšší výdaje než již použité paušály. V tomto případě je SSB povinná, požadované odškodnění konkrétně vyčíslit a zdůvodnit za zohlednění ušetřených výdajů a s odfečtením toho, co nabude jiným použitím cestovního výkonu.    
(5) SSB se zavazuje z důvodu odstoupení k navrácení ceny cesty neprodleně, v každé případě však během 14-ti dní po příchodu prohlášení o odstoupení.  
§ 651 e BGB zůstává výše uvedenými podmínkami nedotčeno.

7. Náhradní cestující

Během přiměřené lhůty může zákazník na trvalém paněťovém médiu požadovat, aby místo něj nastoupila cestu třetí osoba v právech a povinnostech z cestovní smlouvy, pokud třetí osoba odpovídá zvláštním požadavkům a neprotiřečí proti tomu žádné zákonné předpisy či úřední nařízení. Zákazník a třetí osoba vstupující do smlouvy ručí jako celkoví dlužníci za cenu a vzniklé dodatečné náklady vstoupením třetí osoby. Prohlášení je v každém případě včasné, pokud nedojde SSB později než sedm dní před začátkem cesty. SSB smí požadovat uhrazení dodatečných nákladů, pokud jsou přiměřené a skutečně vznikly.   

8. Přerezervování

(1) Nárok zákazníka po uzavření smlouvy na změny ohledně termínu cesty, síle cesty, místa nastoupení cesty, ubytování či typu přepravy neexistuje. Toto neplatí, pokud je přerezevace nutná, protože SSB nepředala zákazníkovi informace, či předala nedostatečné, nesprávné předsmluvní informace dle čl. 250 § 3 EGBGB, v tomto případě je přerezervace bezplatně možná.  

(2) Na přání zákazníka a se souhlasem SSB mohou být změněny kdykoli po uzavření smlouvy termíny, místo plnění (Bad Brambach, Bad Elster) či ubytování. SSB si vyhrazuje účtovat poplatek na přerezervaci 15 €.

9. Nepřebrané výkony

Pokud zákazník neabsolvuje jednotlivé služby, k jejichž splnění dle smlouvy byla SSB připravena, a které mu byly náležitě nabídnuty, z důvodů, které jsou přičteny jemu (např. předčasný odjezd, kvůli jiným naléhavějším důvodům), nemá nárok na podílovou náhradu ceny, pokud jej tyto důvody neopravňují k bezplatnému odstoupení či vypovězení smlouvy dle zákonných ustanovení.    

SSB se bude snažit o náhradu ušetřených výdajů poskytovatelem služeb. Tento závazek odpadá, pokud se jedná o plně nevýznamný výdaj.

10. Záruční práva zákazníka

(1) Zákazník se zavazuje oznámit SSB reklamace/nedostatky neprodleně, aby se tyto mohly napravit. Pokud není cesta provedena bez cestovních nedostatků, může zákazník požadovat nápravu. Pokud SSB nemůže provést nápravu z důvodu zaviněného opomenutí oznámení nedostatku, nemůže se zákazník domáhat snižovacích nároků dle § 651 m BGB ani nároků na náhradu škody dle § 651 n BGB.

(2) Pokud nemohou být provedeny po začátku cesty důležité součásti cesty dle smlouvy, je třeba zákazníkovi nabídnout přiměřené jiné služby/opatření bez dodatečných nákladů.   

(3) Zákazník má nárok na snížení ceny a/či náhradu škody, pokud přes požadavek nápravy nebyly výkony cesty řádně provedeny.  

(4) Zákazník může své požadavky na nápravu, oznámení nedostatků, stanovení lhůty pro nápravu a prohlášení a vypovězení denně od 9 - 17 hod. směřovat na prodej SSB, v Bad Elster, Badstraße 6 či Tel. 037437- 71111, resp.

v Bad Brambach, Badstraße 47, či Tel. 037438 - 88111 či na info@saechsische-staatsbaeder.de.

(5) Zákazník se zavazuje v případě poruch služeb v rámci zákonných ustanovení spoluúčinkovat a udělat vše únosné pro to, aby se zabránilo škodám, byly co nejmenší či přispět k odstranění poruchy.

(6) Pokud bude pobyt podstatně negativně ovlivněn z důvodu nedostatku typu označeného v § 651 i ods. 2 BGB, může zákazník vypovědět smlouvu dle § 651 l BGB. Výpověď je přípustná teprve, když SSB nechá uplynout zákazníkem určenou přiměřenou lhůtu k nápravě. Ustanovení lhůty odpadá, pokud je náprava nemožná, či ji SSB odmítá, či pokud je výpověď smlouvy opodstatněná zvláštním zájmem zákazníka.

(7) SSB odkazuje povinnost pomoci dle § 651 q BGB, dle čehož je zákazníkovi v případě § 651 k ods. 4 BGB či z jiných důvodů v případě těžkostí neprodleně poskytnout pomoc přiměřeným způsobem, především
a) přichystáním vhodných informací o zdravotní službě, místních úřadech a konzulární podpoře
b) podpořením při realizaci spojení vzdálené komunikace  
c) podpořením při hledání jiných cestovních možností.
Přitom zůstává § 651 k ods. 3 BGB nedotčeno.

11. Uplatnění práv a promlčení nároků, urovnání spotřebitelských sporů

(1) Nároky dle § 651 i ods. 3 č. 2 až 7 BGB musí zákazník uplatnit vůči SSB. Doporučuje se uplatnění nároku na trvalém paměťovém médiu.

(2) Zákazník může své nároky z důvodu cestovních nedostatků uplatnit během dvou let. Promlčení začíná dnem, kdy má paušální cesta končit dle smlouvy.  

(3) SSB upozorňuje s ohledem na zákon o urovnání spotřebitelských sporů na to, že SSB se nepodílí na dobrovolném urovnání spotřebitelských sporů. Pokud by bylo závazné pro poskytovatele cesty urovnání spotřebitelských sporů po vydání tiskem těchto cestovních podmínek, informuje SSB zákazníka o tomto ve vhodné formě. SSB odkazuje pro všechny cestovní smlouvy, které byly uzavřeny elektronickým právním stykem, na evropskou platformu online urovnání sporů http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Omezení záruky

(1) Záruka SSB na škody, které 1. nejsou poškození těla a 2. nejsou způsobeny zaviněně, je omezena na trojnásobnou cenu cesty.

(2) Eventuálně z toho vycházející nároky dle mezinárodních dodatečných dohod či zákonných předpisů zakládajících se na těchto dohodách jsou omezením nedotčeny. SSB neručí za poruchy služeb, věcné škody a poškození osob v souvislosti se službami, které jsou pouze zprostředkovány jako cizí služby, pokud jsou tyto služby označeny ve vypsání cesty a potvrzení rezervace výslovně a za udání identity a adresy zprostředkovaného smluvního partnera jako cizí služby tak jasně, že jsou rozpoznatelné pro zákazníka jako nesoučást služeb cesty SSB a jsou vybrány odděleně. §§ 651 b, 651 c, 651 w a 651 y BGB jsou tímto nedotčeny. SSB však ručí za škodu hosta, pokud SSB zapříčinila porušení povinností pokynů, objasnění a organizace.  

Nároky z důvodu mezinárodních dodatečných či zákonných předpisů zakládajících se na těchto dohodách, zůstávají omezením nedotčeny.

13. Místo plnění a místo soudu

Místo plnění je dle individuálně smluveného místa pobytu Bad Elste, resp. Bad Brambach. Platí místo soudu místa plnění.  

14. Ochrana dat

Zákazníkem poskytnuté osobní údaje, budou zpracovány k odůvodnění, provedení a ukončení smlouvy. Toto zahrnuje také péči o zákazníka, pokud je toto v souvislosti s účelem smlouvy. Zprostředkování osobních dat na třetí osoby (např. ubytovatel) pro splnění smlouvy je povoleno. Zásadně jsou zprostředkovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa.   

V popředí smlouvy (navázání smlouvy) je povoleno zpracování osobních údajů k sestavení nabídek, přípravě smlouvy či splnění jiných přání zájemce směřovaných k uzavření smlouvy.  

15. Poukazy

Pokud nenastane promlčení zákonných regulací (BGB), jsou poukazy vystavení SSB akceptovány jako platební prostředek. Poukazy by měly být-pokud možno-uplatněny během jednoho roku od data nákupu u SSB. Vyplacení hodnoty poukazu či zbytkových částek je vyloučeno.

16. Neplatnost jednotlivých ustanovení

Neplatnost jednotlivých ustanovení cestovní smlouvy či výše jmenovaných ustanovení nemá za následek neplatnost celé cestovní smlouvy či výše jmenovaných ustanovení. Smluvní strany se zavazují najít regulaci, která bude nejbližší obsahu a účelu neplatného ustanovení.